Spelvoorwaarden Visa-promotie “FIFA vrouwen-WK-voetbal 2019”


§ 1.) Algemeen

 1. Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “FIFA vrouwen-WK voetbal 2019” (hierna: “Actie”) die wordt georganiseerd door Visa Europe Management Services Ltd., Neue Mainzer Straße 66-68, Eurotheum, 60311 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "Visa" of "Organisator") ter promotie van de Visa-card. Het door Visa gecontracteerde bedrijf Publicis Pixelpark GmbH, Heidi-Kabel-Platz 2, 20099 Hamburg, Duitsland (hierna "Meewerkende bedrijf") werkt mee aan de uitvoering van de Actie.

§ 2.) In aanmerking komende deelnemers

 1. Deelnemers moeten op het moment van deelname inwoner van Nederland zijn en minimaal 18 jaar oud zijn.
 2. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Visa en/of het Meewerkende bedrijf, diens vertegenwoordigers en agenten, en de familieleden van deze personen.
 3. De deelname via derden, die commercieel berichten over de deelname aan de Actie, of via automatische deelnamesoftware is niet toegestaan, noch is manipulatie van de Actie toegestaan.
 4. Deelnemers die zich niet aan deze Spelvoorwaarden houden, kunnen van deelname worden uitgesloten. In deze gevallen heeft de Organisator het recht de gewonnen prijzen niet uit te keren of achteraf terug te trekken/terug te vorderen of een alternatieve winnaar aan te wijzen.
 5. Voor deelname komen diegenen in aanmerking, die tijdens de Actieperiode (§ 3) aan de bijzondere - voor de Actie specifieke - Spelvoorwaarden (§ 4) voldoen.

§ 3.) Deelnameperiode

Deelname aan de Actie is mogelijk vanaf 2 mei 2019, 14:00 uur tot 31 mei 2019, 23:59 uur Midden-Europese tijd (“Actieperiode”).

§ 4.) Deelname resp. uitvoering van de Actie

 1. Voor de deelname aan de Actie is een aankoop van goederen met de Visa-card tijdens de deelnameperiode ("Transactie") noodzakelijk. De Transactie kan zowel in binnen- als buitenland worden gedaan. Er geldt geen verplicht minimumbedrag. Bij verschil tussen aankoopdatum en belasting van de Visa-card, geldt de aankoopdatum. Bij aankopen in gevestigde winkels gelden de datum en het tijdstip die op de kassabon of de factuur zijn vermeld. Bij online aankopen gelden de datum en het tijdstip van de e-mail, waarmee de bestelling werd bevestigd (zulke kassabonnen, facturen en e-mails worden hierna "Bewijzen" genoemd). De betaling van diensten of andere prestaties geldt uitdrukkelijk niet als Transactie.
 2. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk met een Visa-card die op naam staat van de betreffende deelnemer. Deelnemers die met een Visa Corporate Card of Visa Commercial Card willen deelnemen, moeten vóór deelname de goedkeuring van hun werkgever verkrijgen en dit op verzoek schriftelijk aan de Organisator kunnen voorleggen.
 3. Deelname met meerdere Visa-cards is mogelijk, mits het om de Visa-cards op naam van de deelnemer gaat.
 4. Voor deelname aan de Actie is het bovendien verplicht dat de deelnemers op visa.nl/winspel (“Actiesite”) onder het Visa winspel aan een op een toevalsgenerator gebaseerd online spel ("Kraskaartspel") meedoen en dit spel afronden. Het Kraskaartspel functioneert op elke gangbare browser, zowel op desktopcomputers als op mobiele apparaten. Andere vormen van deelname, in het bijzonder via de post, zijn uitgesloten.
 5. Om het Kraskaartspel te starten, moeten de Visa-cardhouders hun e-mailadres, alsook datum, tijdstip en het bedrag van de Transactie (in de zin van § 4, lid 1) opgeven, alsook deze Spelvoorwaarden accepteren door een vinkje te zetten. Iedere afzonderlijke Transactie geeft recht op een eenmalige deelname aan het online Kraskaartspel. Op de virtuele kraskaart, die na een klik op de knop "Spel starten" verschijnt, kan de deelnemer precies drie velden openkrassen. Verschijnt hetzelfde geldbedrag op alle drie de velden, dan is de deelnemer winnaar van dit geldbedrag ("Geldprijs"). De uitbetaling van de Geldprijs is echter afhankelijk van de vervulling van de onder § 6 genoemde participatieverplichtingen.
 6. De Organisator en het Meewerkende bedrijf zijn niet aansprakelijk voor een verlate invoer van de registratie die door omstandigheden veroorzaakt zijn die buiten de controle van de Organisator en het Meewerkende bedrijf liggen, zoals technische problemen, computerstoringen of vergissingen.
 7. Deelname aan de Actie is, op eventuele (bel)kosten van de telecommunicatieverbinding na, gratis.

§ 5.) Prijzen, winstbepaling

 1. De volgende omschreven Geldprijzen staan ter beschikking:
  4 x € 3.000; 5 x € 1.000; 6 x € 500; 6 x € 250; en 6 x € 100.
  Het met de Geldprijs overeenkomende geldbedrag wordt naar de opgegeven IBAN-rekening van de winnaars overgemaakt.
 2. Meereizende minderjarigen moeten door een ouder/voogd worden begeleid.
 3. Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

§ 6.) Berichtgeving over prijzen, participatieverplichtingen van de winnaar, geldprijs en prijsuitkering, gebruikmaking van de prijs

 1. De deelnemer ziet direct na het krassen of hij/zij een Geldprijs heeft gewonnen of niet. De winnaar wordt op onpartijdige wijze aangewezen met behulp van een computersysteem. Na controle van de opgegeven gegevens wordt er ook per e-mail met de winnaars contact opgenomen en wordt de geldprijs bevestigd of - bij het niet naleven van de in deze Spelvoorwaarden beschreven voorwaarden - herroepen. In het kader van de controle van de naleving van de voorwaarden heeft Organisator het recht de deelnemer te verplichten om een afschrift van zijn cardrekening als bewijs van de Transactie per e-mail te versturen, bijvoorbeeld wanneer de opgegeven datum en het geüploade Bewijs niet met elkaar stroken. Hierom moet de cardafschrijving door de deelnemer worden bewaard.
 2. In het geval van een Geldprijs moet de winnaar binnen 7 dagen na toegang tot de berichtgeving over de winst de volgende gegevens waarheidsgetrouw ter controle van de prijsuitkering in het webformulier opgeven: voor- en achternaam, adres, IBAN-rekeningnummer, de eerste 6 cijfers van het cardnummer. Bovendien moet de winnaar via het webformulier als JPEG-, JPG, doc, docx, PPT, PPX, PNG, PDF en zip-bestand Bewijs uploaden voor de bij de start van de Actie aangegeven Transactie, waarvan de gegevens (datum en tijdstip) overeen moeten komen met de aan het begin van de Actie opgegeven gegevens (§ 4, lid 5, zin 1). Een andere bestandsindeling dan JPG kan om technische redenen niet worden toegelaten. Mocht de winnaar een Bewijs alleen als PDF of in een andere bestandsindeling of als origineel bezitten, dan kan hij deze bijv. fotograferen en dan uitsluitend als JPEG-, JPG, doc, docx, PPT, PPX, PNG, PDF en zip-bestand uploaden. Bij niet waarheidsgetrouwe, onvolledige of niet tijdige overdracht van de bovenstaande informatie en/of het Bewijs op de bovenbeschreven manier en in de toegestane bestandsindeling heeft Organisator het recht de deelnemer van de Actie uit te sluiten en de prijsuitkering te weigeren. In voorkomende gevallen vervalt het recht van de deelnemer op de desbetreffende prijs.
 3. Op 7 juni 2019 wordt met behulp van een computersysteem uit het bestand van winnaars van de Geldprijzen (die hun prijs op geldige wijze hebben geclaimd conform de artikelen 6(1) en 6(2)) op onpartijdige wijze één winnaar van de Hoofdprijs getrokken. Deze winnaar wordt via een aparte e-mail geïnformeerd.
 4. De tickets voor de finale van het FIFA vrouwen-WK-voetbal 2019 die onderdeel zijn van de Hoofdprijs, moeten worden geaccepteerd zoals ze worden toegekend en zijn onderhevig aan alle van toepassing zijnde voorwaarden van FIFA met betrekking tot deze tickets. Door de tickets te accepteren als onderdeel van de Hoofdprijs, wordt de winnaar geacht alle van toepassing zijnde voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 5. De Geldprijzen worden uiterlijk op 30 juni 2019 uitgekeerd.
 6. Een contante uitbetaling of vervangende prijs is niet mogelijk.
 7. De winnaar mag de Hoofdprijs of onderdelen daarvan niet verkopen of overdragen.
 8. Indien de Organisator de toekenning van de prijzen of van delen van de prijzen door oorzaken die buiten de controle van de Organisator liggen, niet kan uitvoeren, heeft de Organisator het recht in plaats van de desbetreffende prijs een gepaste vervangende prijs van vergelijkbare of grotere waarde toe te kennen, zolang dit met inachtneming van de belangen van de deelnemers redelijk is. Het bepalen van de vervangende prijs van vergelijkbare of grotere waarde is ter uitsluitende beoordeling van de Organisator. In het geval dat de winnaar de vervangende prijs niet aanvaardt, zal daarmee het recht op de prijs vervallen.

§ 7.) Beëindiging van de Actie

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor de Actie vóór de afloop van de Actieperiode geheel of gedeeltelijk stop te zetten, af te zeggen of te beëindigen, wanneer dit op grond van omstandigheden die buiten de controle van de Organisator liggen, geboden lijkt. Van dit recht kan de Organisator in het bijzonder dan gebruik maken, wanneer op de Actiesite virussen, hackers, of overige niet geautoriseerde toegang door derden, pagina- of softwarestoringen voorkomen of wanneer de integriteit en objectiviteit of de juiste en reglementaire uitvoering van de Actie op een significante manier worden beïnvloed.
 2. Deelnemers kunnen uit een dergelijke stopzetting, afzegging of beëindiging generlei aanspraken maken, in het bijzonder geen aanspraak op prijsuitkering.

§ 8.) Aansprakelijkheid

In het kader van de Actie gelden de volgende aansprakelijkheidsbepalingen:

 1. De Organisator is onbeperkt aansprakelijk voor schade die resulteert uit dood, letsel aan lijf en leden of gezondheid, welke schade door de Organisator opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.
 2. Voor lichte nalatigheid is de Organisator alleen aansprakelijk bij de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Als wezenlijke contractuele verplichting wordt beschouwd een verplichting van de Organisator, wier vervulling een voorwaarde is voor de uitvoering van de Actie en op wier vervulling de deelnemers daarom moeten kunnen vertrouwen.
 3. De aansprakelijkheid volgens lid 2 is beperkt tot de gebruikelijke voorzienbare schade.
 4. Ongeacht lid 1-3 is de Organisator niet aansprakelijk voor gebreken van de prijzen en de Organisator is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gevolgschade van zulke gebreken.
 5. De Organisator is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:
  • verkeerde of onnauwkeurige informatie voor de deelnemer op grond van drukfouten of op grond van wat voor apparaat of softwareprogramma dan ook, die met de Actie in verband staan of hiervoor wordt gebruikt en wanneer dit op omstandigheden berust die buiten de controle van de Organisator liggen;
  • technisch falen van wat voor soort dan ook, in het bijzonder storing, uitval of verbindingsonderbrekingen van de telefoonverbinding of de netwerkhardware of -software, en wanneer dit op omstandigheden berust die buiten de controle van de Organisator liggen;
  • ingrepen van onbevoegden in het deelnameproces of de Actie;
  • technisch of menselijk falen bij de afhandeling van de Actie of deelnameverwerking, en wanneer dit op omstandigheden berust die buiten de controle van de Organisator liggen; of
  • verlate resp. vertraagde, verkeerd geadresseerde, onvolledige, verloren gegane, onbestelbare of beschadigde aanmeldingen. Het verzendbewijs is voor de Organisator geen entreebewijs. Wanneer bevestigd wordt dat de aanmelding van een deelnemer om een of andere reden werd gewist, verloren ging of op andere wijze verstoord of beschadigd raakte, dan staat de deelnemer als enige remedie een hernieuwde deelname aan de Actie ter beschikking, voor zover deze nieuwe deelname vóór de einddatum plaatsvindt.
 6. Een eventuele aansprakelijkheid op grond van garanties, wegens kwaadwillendheid of voor aanspraken op grond van het productaansprakelijkheidsrecht, blijft onaangetast.
 7. Voor zover wettelijk is toegestaan zijn de Organisator en het Meewerkende bedrijf en aan de Organisator en het Meewerkende bedrijf gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:
  1. uitstel of annulering van de Actie; en/of
  2. wijzigingen aan, de levering van (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het geval waarin de prijs de beoogde ontvanger niet bereikt), annulering van of gebruik van de prijs; en/of
  3. handelen of nalaten van een derde partij; en/of
  4. handelen of nalaten van een winnaar of diens gast(en) (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het nalaten om de Organisator te voorzien van de benodigde reisinformatie binnen het voorgeschreven tijdsbestek, ongeldige of onaanvaardbare reisdocumenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot paspoorten en reisvisa), gemiste vluchten en vervoer, hetgeen ertoe leidt dat de winnaar en diens gast(en) niet in staat zijn om de prijs en/of onderdelen daarvan te benutten) dat buiten de redelijke controle van de Organisator ligt, met inbegrip (zonder beperking) van communicatiefouten met betrekking tot de apparatuur, systemen, netwerken, lijnen, satellieten, servers, computers of providers die zijn gebruikt in enig aspect van de Actie, ontoegankelijkheid, niet-beschikbaarheid of enige mate van falen van het internet, enige relevante website, mobiel netwerk, enige software, enige hardware of een combinatie daarvan.
 8. FIFA is niet verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de Actie en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook in verband met de Actie of ten aanzien van de vervulling van de prijzen.

§ 9.) Gegevensbescherming

 1. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u onder www.visa.nl/gebruiksvoorwaarden/visa-privacycentrum.html
 2. Verplicht voor de deelname aan de Actie zijn de opgave van persoonsgegevens (zie hieronder lid 4) alsook de schriftelijke of elektronische bevestiging dat de persoonsgegevens met het doel van de uitvoering van de Actie aan het hierna genoemde, door de Organisator gecontracteerde bedrijven mogen worden doorgegeven. De persoonsgegevens worden bovendien voor het informeren van de winnaar/prijsuitkering en voor het verzenden van de prijs gebruikt.
 3. Ontvanger, beheerder en verwerker van de persoonsgegevens is Visa Europe Management Services Ltd., Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Frankfurt am Main, Duitsland als verwerkingsverantwoordelijke, die de persoonsgegevens van de deelnemers (zoals hieronder genoemd in lid 4) voor het doel van de uitvoering van de Actie verwerkt. De persoonsgegevens van de winnaars worden ten behoeve van de afhandeling van de Geldprijzen uitgewisseld met het Meewerkende bedrijf Publicis Pixelpark GmbH, Heidi-Kabel-Platz 2, 20099 Hamburg, Duitsland als sub-verwerker.
 4. De Organisator en het Meewerkende bedrijf verzamelen, verwerken en gebruiken de volgende persoonsgegevens van de deelnemers (in het geval van Organisator), respectievelijk de winnaars (in het geval van Organisator en het Meewerkende bedrijf): voor- en achternaam, e-mailadres, adres, aankoopdatum en -tijdstip en -bedrag, BIC, IBAN en de informatie op de Bewijzen.
 5. Een overdracht van de persoonsgegevens aan andere derden vindt niet plaats. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
 6. Iedere deelnemer kan te allen tijde gebruikmaken van zijn recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het gegevensgebruik in het kader van de Actie en ook gebruikmaken van zijn wettelijke recht op correctie, verwijdering en blokkering van zijn gegevens. Gebruikmaken van het recht op bezwaar kan plaatsvinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling per e-mail aan: visa-gewinnspiel@publicis.de of per post aan: Visa Europe Management Services Ltd., Neue Mainzer Straße 66-68, Eurotheum, 60311 Frankfurt am Main, Duitsland. In het geval van verwijdering of blokkering van de persoonsgegevens op verzoek van de deelnemer treedt de deelnemer terug uit de deelname aan de Actie. Voor gegevensverliezen, in het bijzonder via gegevensoverdracht en als gevolg van andere technische gebreken is de Organisator niet aansprakelijk.

§ 10.) Overige

 1. De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
 2. Indien een van de bepalingen van deze Spelvoorwaarden onuitvoerbaar wordt of is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige/onuitvoerbare bepalingen dienen door de partijen met zulke bepalingen te worden vervangen die de opzet van de partijen het dichtste naderen.
 3. De Actie is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.